Ul.Piastowska 11, 15-207 Białystok
605 652 161

RZECZOZNAWCA

RZECZOZNAWCA DS. BHP

Rzeczoznawca opiniuje projekty nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich część, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Rzeczoznawca bierze pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.

Zapraszamy Pracodawców, Architektów i Projektantów branżowych do konsultacji i uzgadniania projektów budowlanych pod względem ich zgodności z przepisami prawa związanego z bezpieczeństwem i higieny pracy. Na podstawie decyzji 648/14 wydanej przez Głownego Inspektora Pracy uzyskałem uprawnienia rzeczoznawcy w grupie 1.0 budownictwo powszechne i komunalne.